พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. พ.ศ. 2560 - 14 ก.ค. 2560 (ไม่มีค่าปรับ 300)
- ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560 (มีค่าปรับ 300)

เทอม ปีการศึกษา
คำค้น รหัสนักเรียน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล