พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 01 พ.ย. พ.ศ. 2566 - 30 พ.ย. 2566 (ไม่มีค่าปรับ 300)
- ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 01 ธ.ค. 2566 - 29 ธ.ค. 2566 (มีค่าปรับ 300)

เทอม ปีการศึกษา
คำค้น รหัสนักเรียน 5 หลัก