พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 01 มิ.ย. พ.ศ. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 (ไม่มีค่าปรับ 300)
- ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 01 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 (มีค่าปรับ 300)

เทอม ปีการศึกษา
คำค้น รหัสนักเรียน 5 หลัก