พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. พ.ศ. 2564 - 31 ส.ค. 2564 (ไม่มีค่าปรับ 300)
- ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 01 ก.ย. 2564 - 15 ต.ค. 2564 (มีค่าปรับ 300)

เทอม ปีการศึกษา
คำค้น รหัสนักเรียน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล