พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 ต.ค. พ.ศ. 2559 - 30 พ.ย. 2559 (ไม่มีค่าปรับ 300)
- ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 01 ธ.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560 (มีค่าปรับ 300)

เทอม ปีการศึกษา
คำค้น รหัสนักเรียน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล